Zásady ochrany osobních údajů

a Souhlas se zasíláním newsletteru 

Hudebka Wolfgang

Zásady zpracování a ochrana osobních údajů

Mgr. Marta  Ptáčková

Sídlo: Amforová 1926/9, Praha 5, 155 00

IČ: 73805408

Dále jen: Správce 

Správce

Správci je provozovatelem webových stránek, online služeb a dalších projektů v síti internet (dále jen „Služby“). Při provozu Služeb Správce zpracováva osobní údaje.

Osobní údaje jsou identifikátory, které uživatel Správci sdělil subjekt údajů a které jsou samostatně či ve spojení s dalšími identifikátory schopné identifikovat konkrétního uživatele (fyzickou osobu).

Subjekt údajů je pro účely těchto Zásad uživatel – fyzická osoba, jehož údaje jsou Správcem při provozu Služeb zpracovány.

Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další. Zpracování osobních údajů je Správcem je prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zpracovatelem je osoba (fyzická či právnická), kterou Správce pověřili zpracováním osobních údajů pro účely stanovení Správce.

II. Účel zpracování osobních údajů

 1. Účelem zpracování osobních údajů je využití Služeb poskytovaných Správců. Právním základem zpracování osobních údajů je uzavřená smlouva, objednávka či udělený souhlas ze strany subjektů údajů.
 2. Emailové newslettery správce zasílá pouze na základě uděleného zvláštního souhlasu ve smyslu z.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání emailových zpráv (newsletterů); takovýto souhlas však nenahrazuje souhlas se zpracováním osobních údajů.
 3. Správce zpracováva osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly uživateli poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely (nákup zboží či služeb / uzavření smlouvy, další využití Služeb a zasílání informací formou emailových newsletterů).

III. Doba uchování osobních údajů

Správci uchovávají sdělené osobní údaje po následující dobu:

 • V případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a následujících 5 let po jeho ukončení (a to z důvodu možné reklamace či dalších nároků smluvních stran.
 • Po dobu 5 let od posledního využití služby uživatelem.
 • Nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů Správcům.

IV. Práva subjektů údajů

Správci garantují subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů tato práva, která vychází z nařízení GDPR:

 1. Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům. Dále mají právo na jejich opravu a/nebo doplnění nebo jejich výmaz, popřípadě mohou požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, jakož i právo nebýt předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (vč. profilování).
 2. Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
 3. Subjekty údajů mají právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 4. Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Pro odvolání souhlasu Správce doporučuje využít tento svůj kontaktní email: marta@hudebkawolfgang.cz
 5. Subjekty údajů jsou oprávněny podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email posta@uoou.cz, datová schránka qkbaa2n.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Správce při zpracování údajů dle shora vymezených účelů využívá následující zpracovatele: MailerLite, Wedos.
 2. Správci při své činnosti nepředává osobní údaje mimo země EU.
 3. Správci si vyhrazují právo je změnit v případě změn na straně Správců či právní úpravy v této oblasti.
 4. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 9.7.2021

V Praze dne 9.7.2021

Souhlas se zasíláním e-mailového newsletteru

Zakoupením/stáhnutím zdarma  služby na webu www.hudebkawolfgang.cz  uděluji souhlas se zasíláním e-mailových newsletterů a dalších informačních e-mailů, a to i o produktech a službách Mgr. Marty Ptáčkové.

Potvrzuji, že jsem informována o možnosti odhlásit zasílání newsletterů volbou přímo v jejich obsahu nebo zasláním takového požadavku na email:

marta@hudebkawolfgang.cz

V Praze dne 9.7.2021

Svezte se na vlnách klavíru

Sledujte nás na sociálních sítích. Také nepravidelně rozesílám novinky e-mailem. Inspirujte se. Přidejte se mezi odběratele…

Netolerujeme spam. Z nepravidelné rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit. S osobními údaji pracujeme dle zásad ochrany osobních údajů.